web analytics

“Signs”

Author: Xavier Erruz

"És possible que el meu interès no sigui tant dedicar temps a la fotografia, sinó acompanyar fotogràficament el meu temps."

Share This Post On

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!